Liên kết

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

 

 

 

 

Cô Phạm Thị Kim Ngọc - Hiệu Trưởng

- 2007 - 2012 Giáo viên Trường Mầm Non Trí Đức 1, Hệ thống Giáo dục Trí Đức.
- 2013 - 09/2017: Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm Non Trí Đức 1.
- Tháng 10/2017 đến nay Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Trí Đức 2, Hệ thống Giáo dục Trí Đức.

 

 

 

 

 

Cô Ngô Thị Phương Uyên - Phó Hiệu Trưởng

- 2008-2016 Giáo Viên Trường Mầm Non Trí Đức1, Hệ thống Giáo dục Trí Đức.
- 2017-07/2018: Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm Non Trí Đức 1.
- Từ tháng 8/2018 đến nay Hiệu Phó Trường Mầm Non Trí Đức 2, Hệ thống Giáo dục Trí Đức.